Linija Općine Ilijaš | Bosna Bank International

Riječ je o finansijskoj liniji koja će privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima omogućiti da u BBI banci, uz subvenciju Općine Ilijaš, dobiju finansiranja po stopi od nula posto. Za realizaciju ove Linije finansiranja BBI je obezbijedila sredstva u iznosu od 4.750.000,00 KM, a a Općina Ilijaš će iznosom od 100.000,00 KM regresirati ukupnu profitnu maržu u visini od 3,85 %. Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0%.


Javni poziv privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja u PDF formatu možete preuzeti na linku ovdje.

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Općina Ilijaš” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu: BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b., 71000 Sarajevo ili putem elektronske pošte: linijaopcinailijas@bbi.ba.

Namjena sredstava je da se pruži finansijska podrška privrednim subjektima radi održavanja postoje-ćeg nivoa privrednih aktivnosti, zaposlenosti i novih investicija.Sredstva se neće odobravati za refinansiranje/otkup ranije preuzetih obaveza privrednih subjekata u bankama i drugim finansijskim institucijama.

Pravo učešća

Pravo apliciranja za finansiranje imaju privredni subjekti - privredna društva i samostalni preduzetnici, koji trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 29/15) koji:

imaju registrovano sjedište ili poslovnu jedinicu/podružnicu na području općine Ilijaš;

 • uredno izmiruju svoje zakonom predviđene obaveze;
 • aktivno posluju, imaju uposlene radnike, likvidni su i zadovoljavajućeg boniteta;
 • po osnovu tekuće kreditne zaduženosti, a prema podacima iz Centralnog registra kredita (CRK), spadaju u ‘’A’’ kategoriju (dozvoljena i ‘’B’’ kategorija, ukoliko ista nije nastala zbog stvarnog kašnjenja klijenta u otplati kreditnih obaveza).
 • imaju obavezu predavanja završnog finansijskog obračuna iz kojih se može utvrditi i dokazati
 • kreditna sposobnost;
 • korisnici finansiranja (obveznici paušalnog plaćanja poreza) koji nemaju obavezu predavanja finansijskog izvještaja kojim se dokazuje kreditna sposobnost, kao izvor otplate finansiranja mogu uključiti i dodatni prihodi po osnovu autorskih honorara, rente, naknade za članstvo u NO i sl., ukoliko se može dokazati njihova postojanost za sve vrijeme trajanja plasmana.
Osnovni kriteriji za odabir korisnika linije finansiranja su:
 • Vrsta djelatnosti (proizvodna, uslužna i proizvodno-uslužna),
 • Namjena utroška sredstava,
 • Proizvodi i usluge kojima se ostvaruje veća dodatna vrijednost i efekti na zaposlenost u Općini,
 • Izvori - način finansiranja projekata,
 • Orijentisanost ka izvozu,
 • Formalno-pravno uredna dokumenta za obezbjeđenje kredita.
 • Vrsta kolaterala će zavisiti od platežne sposobnosti korisnika sredstava, iznosa finansiranja i sl.
Sredstva se neće odobravati za projekte iz sljedećih oblasti
 • Trgovine na malo oružjem i municijom,
 • Proizvodnje i prodaje duhanskih proizvoda i alkoholnih pića,
 • Djelatnost kasina i drugih igara na sreću,
 • Djelatnosti državnih institucija i preduzeća,
 • Neprofitnih fondacija, udruženja i organizacija,
 • Sve vrste finansijskih institucija uključujući i banke,
 • Kao i za druge djelatnosti i namjene koje su internim aktima BBI označene kao nedopuštene.
Iznosi finansiranja
 • Za privredna društva koja zapošljavaju 150 i više zaposlenih odobravaće se finansiranja do maksimalnog iznosa KM 500.000,00,
  za ostala privredna društva odobravaće se finansiranja do maksimalnog iznosa KM 300.000,00,
  za samostalne poduzetnike/djelatnosti fizičkih lica odobravaće se finansiranja do maksimalnog iznosa KM 50.000,00 KM.
Rokovi otplate finansiranja

Finansiranja će se odobravati na rokove od 12 (dvanaest) do 60 (šezdeset) mjeseci.

Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:
 • Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana,
 • Statut i odluka o osnivanju preduzeća,
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji od porezne uprave - ID broj,
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost - PDV broj,
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistku o razvrstavanju po djelatnostima,
 • Uvjerenje Porezne uprave i Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim direktnim/ indirektnim porezima ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
 • Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja,
 • Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i dopunama,
 • Kopija lične karte i CIPS-a za lica ovlaštena za zastupanje,
 • Izjava o povezanim licima,
 • Saglasnost za provjeru Centralnog registra kredita (CRK),
 • Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva),
 • Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja,
 • Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje,
 • Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu,
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period,
 • Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta i
 • Izjava o primljenim “de minimis” pomoćima i drugim državnim pomoćima (“Službene novine FBiH”, br. 27/18)
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.
Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica (obrtnici i samostalne djelatnosti):
 • Uredno popunjen i ovjeren zahtjev za finansiranje,
 • Dokaz o namjenskom korištenju sredstava finansiranja (predračun, faktura, Ugovor o kupoprodaji, potvrda o ostatku duga),
 • Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti,
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistku o razvrstavanju po djelatnostima•Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje,
 • Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine,
 • Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi),
 • Fotokopija lične karte (LK) - vlasnika samostalne djelatnosti,
 • Fotokopija CIPS potvrde - vlasnika samostalne djelatnosti,
 • Specifikacija uz isplatu plata - Obrazac 2001 i 2002 ,
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima, ne starije od 30 dana.
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana (ukoliko je djelatnost u pdv sistemu)
 • Odgovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige) i
 • Izjava o primljenim “de minimis” pomoćima i drugim državnim pomoćima (“Službene novine FBiH”, br. 27/18)
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.
Potrebna dokumentacija za založno pravo:

Potrebna vrijednost založnog prava u odnosu na iznos odobrenog finansiranja utvrđuje se u skladu sa aktima banke i ovisi od visine zahtjeva za finansiranje i sveukupnog boniteta klijenta.

Uobičajene vrste kolaterala koje BBI banka prihvata i potrebna dokumentacija za založno pravo:

 • Založno pravo na nekretnine,
 • Založno pravo na opremu,
 • Mjenice firme,
 • Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta,
 • Ugovor o asignaciji,
 • Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI,
 • Ostalo u dogovoru sa Bankom.

Za ponuđeno obezbjeđenje (zalog pokretne i nepokretne imovine) obavezno je dostaviti procjenu sudskog vještaka (procjena nekretnine ne smije biti starija od 6 mjeseci i treba biti izvršena od ovlaštenog sudskog vještaka prihvatljivog za banku), dokument koji dokazuje vlasništvo (ZK izvadak ne stariji od 30 dana) i kopiju katastarskog plana.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na subvencioniranje

Korisnici ostvaruju pravo na subvenciju urednim servisiranjem obaveza prema banci i dokumentova-njem ispunjavanja ugovorenih obaveza na polugodišnjem nivou, dostavljanjem:

 • Izvještaja o namjenskom trošenju sredstava u skladu sa Ugovorom između BBI i Korisnika finansiranja.
 • Potvrde od Poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje o urednom izmirenju obaveza,
 • Obrasca 2001 u cilju kontrole broja zaposlenih.

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Općina Ilijaš” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu: BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b., 71000 Sarajevo ili putem elektronske pošte: linijaopcinailijas@bbi.ba.

Dodatne informacije mogu se dobiti u poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. u Ilijašu ili u najbližoj poslovnici banke, te na e-mail: linijaopcinailijas@bbi.ba i na telefone 033 275-507, 033 275-273, 033 275-259, 033 275-641 i 033 275-643.

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.