Linija Grada Zenica | Bosna Bank International

BBI banka u saradnji sa Gradom Zenica nudi finansiranja privrednim subjektima čije se sjedište ili poslovna jedinica nalazi na području Grada Zenica. 

Pravo učešća imaju:

Subjekti male privrede - fizička i pravna lica koja trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka, odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede ("Službeni glasnik Zeničko-dobojskog Kantona", broj:19/11) koji:

 • imaju sjedište na području Grada Zenica;
 • uredno izmiruju svoje zakonom predviđene obaveze;
 • aktivno posluju i imaju uposlene radnike
 • posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta
 • po osnovu tekuće kreditne zaduženosti, a prema podacima iz CRK-a, spadaju u ‘’A’’ kategoriju (dozvoljena i ‘’B’’ kategorija, ukoliko ista nije nastala zbog stvarnog kašnjenja klijenta u otplati kreditnih obaveza).

Sredstva se neće odobravati za projekte iz sljedećih oblasti:

 • Proizvodnja oružja i vojne opreme,
 • Proizvodnje duhanskih proizvoda i alkoholnih pića,
 • Primarna poljoprivreda,
 • Otvaranje kasina ili drugih igara na sreću,
 • Državne institucije i preduzeća,
 • Neprofitne fondacije, udruženja i organizacije,
 • Sve vrste finansijskih institucija uključujući i banke.
 • Kao i za druge djelatnosti i namjene koje su internim aktima BBI označene kao nedopuštene.

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Grada Zenica” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL, Filijala Zenica, ugao Ulica Islambegovića put i Maršala Tita, 72.000 Zenica ili putem elektronske pošte: linijazenica@bbi.ba.

Dodatne informacije prije samog podnošenja zahtjeva u toku Javnog poziva mogu se dobiti putem telefona: 032 209-592, e-mail: linijazenica@bbi.ba.
 

Linija finansiranja ima za cilj pružiti finansijsku podršku subjektima male privrede za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, finansiranja za trajna obrtna sredstva, osnovna sredstva i investicije (dugoročna finansiranja).

Osnovni kriteriji za odabir korisnika linije finansiranja su:

 • Vrsta djelatnosti (proizvodna, uslužna i proizvodno-uslužna);
 • Namjena utroška sredstava;
 • Proizvodi i usluge kojima se ostvaruje veća dodana vrijednost;
 • Izvori-način finansiranja projekata;
 • Orijentisanost ka izvozu i
 • Formalno-pravno uredna dokumenta za obezbijeđenje kredita.

Kratkoročna revolving finansiranja

 • Kratkoročna revolving finansiranja za tekuće poslovanje se odobravaju na rok od 12 (dvanaest) mjeseci u iznosu do 100.000,00 KM.
 • Visina subvencionirane profitne stope je 0,97% (3,97% prije subvencije) za korisnike.
 • Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,97% od iznosa finansiranja, minimalno 200,00 KM.
 • Posebni uslovi za isplatu subvencije su: namjensko korištenje, uredno izmirenje obaveza po finansiranju i poreskih obaveza.

Dugoročna anuitetska finansiranja za trajna obrtna sredstva i stalna sredstva

 • Dugoročna finansiranja za trajna obrtna i stalna sredstva se odobravaju na rok do četiri godine (48 mjeseci), u iznosu do 500,000.00 KM, u strukturi 70% za osnovna sredstva i 30 % za trajna obrtna sredstva.
 • Visina subvencionirane profitne stope je 1,97% (4,97% prije subvencije) za korisnike sredstava.
 • Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,97% od iznosa finansiranja, minimalno 200,00 KM.
 • Posebni uslovi za isplatu subvencije su: namjensko korištenje, uredno izmirenje obaveza po finansiranju i poreskih obaveza

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja iz linije Grada Zenica je u nastavku. Osim navedenih, BBI banka ima pravo tražiti i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima banke.

Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:

 • Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;
 • Rješenje o upisu u sudski registar sa svima izmjenama i dopunama;
 • Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana;
 • Statut i odluka o osnivanju preduzeća;
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji od porezne uprave – ID broj;
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost – PDV broj
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistku o razvrstavanju po djelatnostima;
 • Uvjerenje nadležne porezne uprave/UIO da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;
 • Uvjerenja Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima ne starije od 30 dana.
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima ne starije od 30 dana
 • Obrazac 2001 – Specifikacija uz isplate plaća
 • Kopija lične karte i CIPS-a za lica ovlaštenja za zastupanje;
 • Izjava o povezanim licima;
 • Saglasnost za provjeru Centalnog registra kredita (CRK);
 • Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva);
 • Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja za dugoročna finansiranja;
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period
 • Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) prema poslovnoj politici Banke i bonitetu komitenta; 
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica (obrtnici i samostalne djelatnosti):

 • Uredno popunjen i ovjeren zahtjev za finansiranje
 • Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti
 • Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje
 • Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine
 • Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi)
 • Fotokopija LK – vlasnika samostalne djelatnosti
 • Fotokopija CIPS potvrde - vlasnika samostalne djelatnosti
 • Odogovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - može biti ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige)
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke

Potrebna dokumentacija za založno pravo:

Za ponuđeno obezbjeđenje (zalog pokretne i nepokretne imovine) obavezno je dostaviti procjenu sudskog vještaka (procjena nekretnine ne smije biti starija od 6 mjeseci i treba biti izvršena od ovlaštenog sudskog vještaka prihvatljivog za Banku), dokument koji dokazuje vlasništvo (ZK izvadak ne stariji od 30 dana) i kopiju katastarskog plana.

Potrebna vrijednost založnog prava u odnosu na iznos odobrenog finansiranja utvrđuje se u skladu sa aktima Banke i ovisi od visine zahtjeva za finansiranje i sveukupnog boniteta klijenta. Uobičajne vrste kolaterala koje BBI banka prihvata su:

 • Založno pravo na nekretnine;
 • Založno pravo na opremu;
 • Mjenice firme;
 • Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta;
 • Ugovor o asignaciji;
 • Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI;
 • Ostalo u dogovoru sa Bankom.
   

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Grada Zenica” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL, Filijala Zenica, ugao Ulica Islambegovića put i Maršala Tita, 72000 Zenica ili putem elektronske pošte: linijazenica@bbi.ba.

Dodatne informacije prije samog podnošenja zahtjeva u toku javnog poziva mogu se dobiti putem telefona: 032 209-592, e-mail: linijazenica@bbi.ba.
 

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.