Linija Svjetske banke | Bosna Bank International
 • Finansiranje na period od 3 do 10 godina uz mogućnost ugovaranja grace perioda

 • Fiksna stopa

 • Maksimalni iznos KM 2,93 miliona


Cilj linije je povećati ekonomsku aktivnost i očuvati zaposlenost.

Ova finansijska linija omogućava preduzećima finansiranje po veoma povoljnim uslovima. Namijenjena je mikro, malim i srednjim preduzećima koja su se suočila sa padom bruto prodaje/ prihoda od najmanje 20% tokom trajanja pandemije COVID 19. ili smanjenjem bruto prihoda u tekućoj fiskalnoj godini u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu. 


KO MOŽE APLICIRATI

Pravna lica koja imaju manje od 250 zaposlenih, godišnji promet koji ne prelazi KM 50 miliona, i/ili bilans stanja sa imovinom manjom od KM protuvrijednost od EUR 43 miliona, a koji su bili finansijski zdravi prije krize COVID-19. Moraju biti u privatnom vlasništvu, sa više od 50% kapitala u vlasništvu privatnih pravnih ili fizičkih lica.

NAMJENA

 • Finansiranje troškova investicija i/ili
 • Finansiranje troškova obrtnog kapitala
 • Finansiranje na period od 3 do 10 godina uz mogućnost ugovaranja grace perioda

 • Fiksna stopa

 • Maksimalni iznos KM 2,93 miliona


Glavni korisnici linije su finansijski održiva mikro, mala i srednja preduzeća u privatnom vlasništvu koja su pod velikim utjecajem krize COVID-19 i MMSP u osjetljivim tržišnim segmentima, bez obzira na utjecaj COVID-19. Osim malih i srednjih preduzeća koja su pogođena krizom COVID-19, projekat posebno cilja na ugrožene segmente koji su nedovoljno uslužni, uključujući preduzeća koja uključuju žene, preduzeća u regionima koji zaostaju i mlada preduzeća.  

CILJNA GRUPA 1:

Preduzeća koja su doživjela:

 • pad bruto prodaje/prihoda od najmanje 20% u Q2 2020. u odnosu na Q2 2019. ili
 • smanjenje bruto prodaje/prihoda u jednoj fiskalnoj godini u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu od početka pandemije

CILJNA GRUPA 2:

1. Preduzeća koja uključuju žene što znači:

 • više od 50% je u vlasništvu žena (tj. s najmanje jednim ženskim dioničarem s pravilno dokumentovanim ovlaštenjima predstavljanja i upravljanja); ili
 • kojim upravljaju žene (tj. s najmanje jednom ženom na vrhu menadžmenta ili s najmanje 25% zastupljenosti žena na srednjem nivou upravljanja); ili
 • zapošljava procenat žena koji je veći od prosječnog procenta zabilježenog u relevantnom sektoru; ili
 • je povećao udio zapošljavanja žena za najmanje 5% u prethodnoj godini.

2. Mlada preduzeća - MMSP:

 • Preduzeća sa manje od 5 godina od datuma registracije kod nadležnog poreskog organa, ali koje nije osnovano nakon 1. januara za godinu prije predavanja zahtjeva.

3. Preduzeća u manje razvijenim regijama:

 • označavaju MMSP koja se nalaze unutar nerazvijenih i izuzetno nerazvijenih opština

MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnose  u organizacionim jedinicama Bosna Bank International d.d. Sarajevo ili elektronski na e-mail adresu: linija_svjetska_banka@bbi.ba.
 

 

Za manje od 1 minute aplicirajte online!