Podrška za pravna lica | Bosna Bank International

Kako dobiti nedostajući izvod po TRN iz BBI banke?

Za nedostajući izvod po TRN možete se obratiti osoblju u najbližoj poslovnici BBI banke. 

Potvrda o solventnosti računa firme u BBI banci?

Potvrda o solventnosti se izdaje na osnovu zahtjeva pravnog lica. Zahtjev se dostavlja na memorandumu pravnog lica sa potpisom ovlaštenih lica, te treba da sadrži svrhu za koju se potvrda izdaje, kao i vremenski interval za koji se traži potvrda da TRN pravnog lica nije bio blokiran. 

Izmjena ovlaštenih potpisnika na kartonu deponovanih potpisa?

Dodavanje ili brisanje osobe sa kartona deponovanih potpisa se radi na osnovu Odluke direktora pravnog lica u kojoj se jasno precizira koje lice se dodaje, a koje briše sa kartona deponovanih potpisa, ili na osnovu aktuelnog sudskog rješenja u slučaju kada se mijenja direktor. Za svakog novog potpisnika potrebna je ovjerena kopija lične karte i CIPS prijava. Također, neophodno je da svaki novi potpisnik dođe lično u matičnu poslovnicu BBI banke i deponuje potpis.

Kako izvršiti konverziju sredstava sa računa?

Popunjen i ovjeren zahtjev dostavite u najbližu poslovnicu BBI banke, odnosno putem e-maila ili fax-a. Zahtjev možete preuzeti ovdje!

Šta je to RABAT?

Rabat je pogodnost smanjenja na ugovorenu, obračunatu i naplaćenu profitnu maržu, na koju pravno lice (klijent) stiče pravo isplate ukoliko ispuni unaprijed definisane i ugovorene uslove kroz ugovor o finansijskom partnerstvu (npr. ugovoreni nivo platnog prometa koji pravno lice treba da obavi preko TRN u BBI). Rabat se ugovara na godišnjem, polugodišnjem ili kvartalnom nivou.

Kako poslati spiskove za rasknjižavanje plate?

Spiskovi za plate, topli obrok, prevoz i druge novčane naknade proslijeđuju se na grupni mail zbirnih uplata: zbirneuplate@bbi.ba

Spiskove za obustave dostavljaju na: administracija.kredita@bbi.ba

Generalno sve vrste spiskova mogu se slati na zajednički fax: 033 275 258

Koji su preduslovi za odobrenje usluge eBBI/mBBI?

Preduslovi za odobrenje usluge su sljedeći:

- Otvoren transakcijski i devizni račun

- Popunjeni obrasci za pristup usluzi eBBI/mBBI. Obrasci se mogu preuzeti na web stranici banke ili u filijalama/poslovnicama

Koliko osoba može biti ovlašteno za korištenje usluge eBBI/mBBI?

Klijent može za korištenje usluge eBBI/mBBI ovlastiti jednu ili više osoba, a Banka će klijentu, u skladu sa tehničkim karakteristikama navedenim na Zahtjevu za korištenje usluge eBBI/mBBI bez naknade ustupiti na korištenje jedno autentifikacijsko sredstvo.

Troškovi prijave dodatnih korisnika se obračunavaju u skladu sa trenutno važećom Odlukom o tarifi naknada za elektronsko bankarstvo.

Vrste uređaja za identifikaciju korisnika prilikom pristupa eBBI/mBBI?

Banka dodjeljuje dvije vrste uređaja za identifikaciju korisnika:

  • USB ključ i/ili
  • SMS token

USB ključ je sigurnosni mehanizam na koji je zapisan digitalni certifikat za svakog korisnika sistema. USB ključ se priključuje na računar, pomoću kojeg računar komunicira sa pametnom karticom. Digitalni certifikat na ključu je zaštićen osobnom šifrom (PIN-om).

SMS token je servis pomoću kojeg eBBI/mBBI vrši provjeru identiteta korisnika uz pomoć korisnikovog GMS uređaja.

Kako stornirati potpisani nalog?

Da bi se izvršilo storniranje naloga, potrebno je uputiti zahtjev za storniranje naloga na mail adresu: platni@bbi.ba, sa tačno navedenom referencom naloga, iznosom i primaocem naloga. Nalog je moguće stornirati samo ako se nalazi u statusu koji omogućava storniranje tj. ako nije već izvršen.

Kako postupiti u slučaju krađe ili gubitka uređaja za indentifikaciju usluge eBBI/mBBI?

Gubitak ili krađu uređaja za identifikaciju/elemenata prepoznavanja klijent je dužan odmah prijaviti Banci, i to putem telefona: 0800 200 20 (08:00-16:30), kao i potvrditi navedeno u pismenoj formi dostavljanjem obavijesti potpisane od strane klijenta, ovjerene klijentovim pečatom u najbližu organizacionu jedinicu Banke, najkasnije u roku od 1 (jednog) radnog dana od telefonske obavijesti. U protivnom, telefonska obavijest će se smatrati nevažećom. Banka korisniku odmah po prijemu obavijesti blokira element prepoznavanja u svom sistemu elektronskog bankarstva radi spečavanja daljnjeg korištenja usluge eBBI/mBBI.

Šta uraditi u slučaju odbijanja naloga?

U slučaju kada nalog nakon kreiranja i potpisivanja dobije status odbijen, a ne znate razlog odbijanja, potrebno je poslati obavijest o tome na mail na adresu: platni@bbi.ba. Uposlenici Banke kontaktirat  će Vas s objašnjenjem o razlogu odbijanja naloga.

Zatvaranje/gašenje usluge eBBI/mBBI

Klijent može otkazati upotrebu usluge eBBI/mBBI, podnošenjem pismenog zahtjeva i povratom zaduženih uređaja za identifikaciju. Uređaji se predaju u organizacionom dijelu Banke u kojem je zaključen Ugovor o korištenju usluge eBBI/mBBI.

Obaveza klijenta prije otkaza usluge jeste izmirenje do tada nastalih obaveza, troškova i naknada.