Subvencionirana linija za subjekte male privrede, fizička i pravna lica koja trajno obavljaju djelatnosti u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede, subjekte koji uredno izmiruju zakonom predviđene obaveze i uslove Javnog poziva, imaju sjedište na području Općine Centar ili da njihov osnivač, odnosno vlasnik ima prebivalište na području Općine Centar, te one zadovoljavajućeg boniteta i uredne kreditne historije.

Javni poziv možete pogledati ovdje.

Osnovni kriteriji za odabir korisnika linije finansiranja su:

 • Vrsta djelatnosti (proizvodna, uslužna i proizvodno-uslužna);
 • Namjena utroška sredstava;
 • Proizvodi i usluge kojima se ostvaruje veća dodatna vrijednost i efekti na zaposlenost u Općini Centar;
 • Izvori - način finansiranja projekata;
 • Orijentisanost ka izvozu i
 • Formalno-pravno uredna dokumenta za obezbijeđenje kredita.

Kratkoročna revolving finansiranja

 1. Kratkoročna revolving finansiranja za tekuće poslovanje se odobravaju na rok od 12 (dvanaest) mjeseci u iznos do 500.000,00 KM.
 2. Visina subvencionirane profitne stope je 1,49% (4,49% prije subvencije)
 3. Naknada za obradu zahtjeva iznosi 1,00% od iznosa finansiranja
 4. Poseban uslov za isplatu subvencije je uredno izmirivanje svih poreskih obaveza i dospjelih obaveza po finansiranjima, zadržavanje istog broja zaposlenih ili novo zapošljavanje nezaposlenih sa Općine Centar
 5. Subvencije se isplaćuju polugodišnje a na bazi prethodno urađenog monitoringa

Dugoročna finansiranja za trajna obrtna sredstva

 1. Dugoročna finansiranja za trajna obrtna sredstva se odobravaju na rok do tri godine (36 mjeseci), u iznosu do 500,000.00 KM.
 2. Visina subvencionirane profitne stope je 1,49% (4,49% prije subvencije).
 3. Naknada za obradu zahtjeva iznosi 1,00% od iznosa finansiranja.
 4. Posebani uslovi za isplatu subvencije su: uredno izmirivanje svih poreskih obaveza i dospijelih obaveza po finansiranjima, zadržavanje istog broja zaposlenih ili novo zapošljavanje nezaposlenih sa Općine Centar.
 5. Subvencije se isplaćuju polugodišnje a na bazi prethodno urađenog monitoringa.

Dugoročna anuitetska finansiranja

 1. Dugoročna anuitetska finansiranja za osnovna sredstva i kapitalne investicije se odobravaju na rok do sedam godina (84 mjeseca) u iznosu do 500,000.00 KM.
 2. Visina subvencionirane profitne stope je 1,49% (4,49% prije subvencije)  
 3. Naknada za obradu zahtjeva iznosi 1,00% od iznosa finansiranja.
 4. Posebani uslovi za isplatu subvencije su: uredno izmirivanje svih poreskih obaveza i dospijelih obaveza po finansiranjima, zadržavanje istog broja zaposlenih ili novo zapošljavanje nezaposlenih sa Općine Centar.
 5. Subvencije se isplaćuju polugodišnje a na bazi prethodno urađenog monitoringa;

 

Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:


-    Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;
-    Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i dopunama;
-    Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana;
-    Statut i odluka o osnivanju preduzeća;
-    Uvjerenje o poreskoj registraciji od porezne uprave – ID broj;
-    Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost – PDV broj
-    Obavještenje nadležnog zavoda za statistku o razvrstavanju po djelatnostima;
-    Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima, ne starije od 30 dana.
-    Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana
-    Kopija lične karte i CIPS-a za lica ovlaštena za zastupanje;
-    Izjava o povezanim licima;
-    Saglasnost za provjeru Centralnog registra kredita (CRK);
-    Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva);
-    Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja;
-    Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje;
-    Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu;
-    Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period
-    Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta;
-    Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica (obrtnici i samostalne djelatnosti):


-    Uredno popunjen i ovjeren zahtjev za finansiranje
-    Dokaz o namjenskom korištenju sredstva finansiranja (predračun, faktura, Ugovor o kupoprodaji, potvrda o ostatku duga)
-    Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti
-    Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje
-    Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine
-    Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi)
-    Fotokopija LK – vlasnika samostalne djelatnosti
-    Fotokopija CIPS potvrde - vlasnika samostalne djelatnosti
-    Odgovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige)
-    Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke

 

Zainteresovani privrednici više informacija mogu dobiti u poslovnicama BBI banke, na web stranici BBI banke www.bbi.ba, putem e-mail adrese: linijaopcinacentar@bbi.ba ili putem telefona 033/275-264, 033/275-507, 033/275-177. 

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.