Linija Općine Centar | Bosna Bank International

Subvencionirana linija za subjekte male privrede, fizička i pravna lica koja trajno obavljaju djelatnosti u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede, subjekte koji uredno izmiruju zakonom predviđene obaveze i uslove Javnog poziva, imaju sjedište na području Općine Centar Sarajevo ili su njihovi jedini vlasnici stanovnici Općine Centar, posluju likvidno, zadovoljavajućeg su boniteta i uredne kreditne historije.

Javni poziv subjektima male privrede za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja u PDF formatu možete preuzeti na linku ovdje.

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Općina Centar Sarajevo” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b. ili putem elektronske pošte: linijaopcinacentar@bbi.ba 

Dodatne informacije mogu se dobiti u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, te pozivom na  033 275-507, 033 275-255 i 033 275 256
 • NPM 0%

 • EPM 0,12%*


Osnovni kriteriji za odabir korisnika linije finansiranja su:

 • Vrsta djelatnosti (proizvodna, uslužna i proizvodno-uslužna);
 • Namjena utroška sredstava;
 • Proizvodi i usluge kojima se ostvaruje veća dodatna vrijednost i efekti na zaposlenost u Općini Centar;
 • Izvori - način finansiranja projekata;
 • Orijentisanost ka izvozu i
 • Formalno-pravno uredna dokumenta za obezbijeđenje kredita.
 • Prioritet u ostvarenju podsticaja imaju subjekti male privrede koji za vrijeme pandemije i širenja virusa COVID-19 nisu bili u mogućnosti da obavljaju svoju djelatnost, a nisu otpuštali svoje uposlenike.

Finansiranja će se odobravati pod slijedećim uslovima (za koje Općina prihvata obavezu regresiranja i subvencioniranja dijela profitne marže):

 • Finansiranja za privredna društva do maksimalnog iznosa od KM 300.000,00
 • Finansiranja za samostalne preduzetnika do maksimalnog iznosa od KM 100.000,00
 • Visina finansiranja može biti i iznad KM 300.000,00 ukoliko se radi o ulaganju u infrastrukturne objekte i objekte od posebnog značana za Općinu Centar.

Kratkoročna revolving finansiranja

 1. Kratkoročna revolving finansiranja za tekuće poslovanje se odobravaju na rok do 12 (dvanaest)
  mjeseci u iznos do 300.000,00 KM.
 2. Visina subvencionirane profitne stope je 0 % (3,19 % prije subvencije)
 3. Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,19 % jednokratno od iznosa finansiranja

Dugoročna finansiranja za trajna obrtna sredstva

 1. Dugoročna finansiranja za trajna obrtna sredstva se odobravaju na rok do tri godine (36
  mjeseci), u iznosu do 300,000.00 KM.
 2. Visina subvencionirane profitne stope je 0 % (3,19 % prije subvencije)
 3. Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,19 % od iznosa finansiranja.

Dugoročna anuitetska finansiranja

 1. Dugoročna anuitetska finansiranja za osnovna sredstva i kapitalne investicije se odobravaju
  na rok do pet godina (60 mjeseca) u iznosu do 300,000.00 KM.
 2. Visina subvencionirane profitne stope je 0 % (3,19 % prije subvencije)
 3. Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,19 % od iznosa finansiranja.

*EPM je izračunata za anuitetsko finansiranje na 36 mjeseci, po stopi 0% uz naknadu za obradu 0,19%

Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:

 • Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana,
 • Statut i odluka o osnivanju preduzeća,
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji od porezne uprave – ID broj,
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost – PDV broj,
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistku o razvrstavanju po djelatnostima,
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima, ne starije od 30 dana (Za privredne subjekte čije je poslovanje pogođeno pandemijom Covid-19 prihvatljiva je potvrda da na dan 29.02.2020. nema neizmirenih poreskih obaveza)
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana (Za privredne subjekte čije je poslovanje pogođeno pandemijom Covid-19 prihvatljiva je potvrda da na dan 29.02.2020. nema neizmirenih obaveza po indirektnim porezima)
 • Kopija lične karte i CIPS-a za lica ovlaštena za zastupanje,
 • Izjava o povezanim licima,
 • Saglasnost za provjeru Centralnog registra kredita (CRK),
 • Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva),
 • Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja,
 • Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje,
 • Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu,
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period,
 • Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta i
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica (obrtnici i samostalne djelatnosti):

 • Uredno popunjen i ovjeren zahtjev za finansiranje,
 • Dokaz o namjenskom korištenju sredstava finansiranja (predračun, faktura, Ugovor o kupoprodaji, potvrda o ostatku duga),
 • Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti,
 • Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje,
 • Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine,
 • Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi),
 • Fotokopija lične karte (LK) – vlasnika samostalne djelatnosti,
 • Fotokopija CIPS potvrde - vlasnika samostalne djelatnosti,
 • Odgovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige) i
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za založno pravo:

Za ponuđeno obezbjeđenje (zalog pokretne i nepokretne imovine) obavezno je dostaviti procjenu sudskog vještaka (procjena nekretnine ne smije biti starija od 6 mjeseci i treba biti izvršena od ovlaštenog sudskog vještaka prihvatljivog za banku), dokument koji dokazuje vlasništvo (ZK izvadak ne stariji od 30 dana) i kopiju katastarskog plana.

Potrebna vrijednost založnog prava u odnosu na iznos odobrenog finansiranja utvrđuje se u skladu sa aktima banke i ovisi od visine zahtjeva za finansiranje i sveukupnog boniteta klijenta. Uobičajene vrste kolaterala koje BBI Banka prihvata su:

 • Založno pravo na nekretnine;
 • Založno pravo na opremu;
 • Mjenice firme;
 • Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta;
 • Ugovor o asignaciji;
 • Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI;
 • Ostalo u dogovoru sa Bankom

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Općina Centar Sarajevo” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b. ili putem elektronske pošte: linijaopcinacentar@bbi.ba 

Dodatne informacije mogu se dobiti u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, te pozivom na 033 275-507, 033 275-255 i 033 275 256

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.