Domaći platni promet

U segmentu domaćeg platnog prometa, BBI banka svojim klijentima nudi sljedeće:

  • Naloge unutrašnjeg platnog prometa zaprimamo svakim radnim danom u okviru radnog vremena organizacionih dijelova Banke
  • Za sve primljene uplate u toku dana, isti dan odobravamo transakcijski račun
  • U toku bankovnog dana izvršavamo sve primljene naloge do visine pokrića na računima
  • Evidentiramo uplate na račun odmah po prijemu priliva
  • Omogućavamo raspolaganje prilivom isti bankovni dan u kojem je priliv realizovan
  • U svim našim organizacionim dijelovima, a na osnovu odobrenog zahtjeva klijenta, omogućavamo prihvat pologa pazara u korist transakcijskih računa, otvorenih u drugim organizacionim dijelovima Banke
  • Dostavljamo izvode sa podacima o prethodnom stanju računa, detaljnim pregledom pojedinačnih dnevnih priliva i odliva sa računa te konačnim i raspoloživim stanjem za taj dan

Nalozi za plaćanje realizuju se istog dana kada su zaprimljeni od strane Banke i to:

  • do 14:00 za plaćanja putem sistema žiro kliringa
  • do 15:00 za plaćanja putem RTGS-a

U okviru radnog vremena organizacionih dijelova Banke, nalozi u korist klijenata Banke se zaprimaju i realizuju isti dan.

Nalozi za plaćanje dostavljeni nakon prethodno navedenog roka biće izvršeni sljedećeg radnog dana.

Nalozi elektronskog i mobilnog bankarstva mogu se dostavljati bilo kada, nevezano za radno vrijeme.