Basic information

O BBI VIP Business Clubu

BBI VIP Business Club djeluje u okviru Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo kao poslovni klub privrednika i poduzetnika, koji domaćim i stranim poslovnim subjektima (fizičkim i pravnim licima, privrednim komorama, udruženjima, asocijacijama i sl.), a prevashodno klijentima BBI d.d., pruža mogućnost poslovnog okupljanja, uspostavu poslovnih kontakata i saradnje, realizaciju konkretnih poslova, privlačenje stranih investicija i podsticanje izvoza roba i usluga iz Bosne i Hercegovine, s ciljem jačanja bh. privrede i njenom povezivanju sa drugim privredama, te izgradnji poslovnih odnosa širom svijeta.

Cilj BBI VIP Business Cluba je privlačenje direktnih stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu i region, kao i poslovna saradnja članova Kluba sa inostranim partnerima. Klub, putem organa i pojedinaca BBI d.d., nastoji ostvarivati kontakte sa domaćim i stranim pravnim i fizičkim poslovnim subjektima u smislu uspostave saradnje, ugovaranja, koordinacije i realizacije posjeta, realizacije poslovnih transakcija, uspostave individualnih kontakata i pomoći u njihovoj realizaciji.    

Misija BBI VIP Business Cluba je obezbjediti lokalnim i stranim kompanijama priliku da se umrežavaju, profesionalno razvijaju, dijele i dobiju nova znanja i informacije o tržištu, kao i da obogate svoja iskustva, što sve treba da doprinese poslovnom uspjehu članova Kluba i ekonomskom razvoju i prosperitetu države Bosne i Hercegovine i regiona 

Vizija BBI VIP Business Cluba je postati globalno i regionalno prepoznatljiv poslovni klub i brend koji nudi i obezbjeđuje uspostavljanje poslovnih veza između domaćih i stranih privrednika i poduzetnika, koje doprinose ostvarenju poslovnih aktivnosti s ciljem jačanja ekonomije Bosne i Hercegovine i razvoju njene privredne saradnje sa drugim zemljama.


BBI VIP Business Club
Tel +387 33 275 519
Fax +387 33 275 206
vip@bbi.ba

 

Pravila kluba

 • Članstvo u Klubu je dobrovoljno. To mogu postati sva domaća i strana fizička i pravna lica, udruženja (vladina i nevladina), komore, asocijacije, kao i druge organizacije poslovnih ljudi i subjekata.
 • Članstvo je personalizirano i ostvaruje se direktno preko fizičkog lica, kao člana ili predstavnika pravnog subjekta kojeg on za to ovlasti.
 • Članstvo se ostvaruje potpisivanjem Pristupnice i prihvatanjem ovog Pravilnika, te odobravanjem članstva od strane BBI d.d. Sarajevo, kao i uplatom odgovarajućeg iznosa godišnje članarine.
 • Svaki član Kluba dobrovoljno odabire kategoriju članstva, kao i ispunjenje svih uvjeta koji su definirani za tu kategoriju, kao i slobodno istupanje iz članstva.
 • Svaki član Kluba dobija člansku karticu, u ovisnosti od kategorije članstva koju je izabrao.
 • Svaki član Kluba ima pravo slobodno predlagati inicijative vezane za poboljšanje rada Kluba i ostvarenja boljih rezultata (predlaganje izmjena i dopuna Pravilnika, predlaganje okupljanja članova Kluba, predlaganje pitanja/tema za raspravu, poslovnih inicijativa, ekspanzije aktivnosti i mreže Kluba, kao i drugih inicijativa vezanih za sveukupan rad i funkcioniranje Kluba).
 • Svaki član dobrovoljno prihvata činjenicu da je Klub osnovan od strane BBI d.d. i funkcionira pod nadležnošću i patronatom BBI banke, čije je pravo i odgovornost upravljanje i rukovođenje radom i aktivnostima Kluba.
 • Svaki član Kluba je slobodan u pristupu informacijama i aktivnostima Kluba, te ih je slobodan koristiti u svoje svrhe. Svaki član dobrovoljno pristaje koristiti  informacije do kojih dođe kao dobar privrednik i domaćin, te se obavezuje da ih savjesno i pošteno koristi, vodeći računa da njihovom upotrebom ili prenošenjem ne povrijedi čast ili ugled BBI d.d., Kluba ili bilo kojeg njegovog člana ili im tako nanese štetu.
 • Svaki član ima pravo biti pravovremeno i u odgovarajućoj formi informiran o aktuelnim događanjima u vezi sa aktvnostima Kluba, u ovisnosti od nivoa prava i ovlaštenja koja mu pruža njegova kategorija članstva. Također, svaki član će pravovremeno i istinito pružati informacije Klubu koje mogu doprinijeti njegovom efikasnijem radu i rezultirati konkretnim poslovnim rezultatima.
 • Članovi Kluba će se sastajati i družiti u vrijeme koje odredi BBI d.d., kao patron Kluba. BBI d.d. će takođe rutvrđivati formu, sastav i način na koji će se ti sastanci održavati.
 • Članovi Kluba imat će mogućnost ostvarivanja kontakata sa poslovnim partnerima i dobavljačima osnivača BBI d.d., kao i sa drugim subjektima širom svijeta.
 • BBI d.d. će odlučivati i dodjeljivati počasno članstvo, po prijedlogu članova Kluba ili po svojoj sopstvenoj ocjeni. Počasni članovi mogu biti domaća ili strana pravna i fizička lica koja svojim ugledom, znanjem i utjecajem mogu doprinijeti unaprjeđenju rada i ostvarivanju boljih rezultata rada Kluba i članova.
 • BBI d.d. zadržava pravo isključenja iz članstva u Klubu u slučaju povrede odredbi ovog Pravilnika, kao i u drugim slučajevima koji mogu narušiti ugled i imidž BBI d.d.

 

Vezane vijesti