Linija Općine Ilijaš | Bosna Bank International

BBI banka u saradnji sa Općinom Ilijaš nudi finansiranja privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima čije se sjedište ili poslovna jedinica nalazi na području Općine Ilijaš. Ova linija omogućava privrednicima da u BBI banci dobiju finansiranja po povoljnim uslovima i subvencioniranoj stopi od nula posto.

Pravo učešća

Pravo apliciranja za finansiranje imaju privredni subjekti – privredna društva i samostalni preduzetnici, koji trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 29/15) koji:
a) imaju sjedište ili poslovnu jedinicu/podružnicu na području Općine Ilijaš,
b) uredno izmiruju svoje zakonom predviđene obaveze,
c) aktivno posluju i imaju uposlene radnike,
d) posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta,
e) po osnovu tekuće kreditne zaduženosti, a prema podacima iz Centralnog registra kredita (CRK), spadaju u “A” kategoriju (dozvoljena i “B” kategorija, ukoliko ista nije nastala zbog stvarnog kašnjenja klijenta u otplati kreditnih obaveza).

Sredstva se neće odobravati za projekte iz sljedećih oblasti

• Proizvodnja oružja i vojne opreme,
• Proizvodnja i prodaja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića,
• Djelatnost kasina i drugih igara na sreću,
• Djelatnosti državnih institucija i preduzeća,
• Neprofitne fondacije, udruženja i organizacije,
• Sve vrste finansijskih institucija uključujući i banke,
• Kao i za druge djelatnosti i namjene koje su internim aktima BBI označene kao nedopuštene.

NAMJENA SREDSTAVA

Namjena sredstava je da se pruži finansijska podrška privrednim subjektima za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, finansiranjem obrtnih, trajnih obrtnih sredstava, osnovnih sredstava i investicija (dugoročna finansiranja), kako bi se omogućilo pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veću iskorištenost kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta i novo zapošljavanje i povećanje izvoza, te umanjenje negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom i širenjem virusa COVID-19.

Bosna Bank International d.d. Sarajevo i Općina Ilijaš potpisali su ugovor o subvencioniranoj liniji za privredne subjekte s područja ove Općine. Riječ je o posebno kreiranoj liniji putem koje će privrednici čije se sjedište ili poslovna jedinica nalaze u Općini ILijaš moći u BBI banci dobiti finansijska sredstva po subvencioniranoj stopi od 0 posto.

Za realizaciju ove Linije finansiranja BBI je obezbjedila sredstva u iznosu 4.700.000,00 KM, a Općina Ilijaš će iznosom od 100.000,00 KM subvencionirati dio godišnje profitne marže u visini od 3,9%. Finansiranja za privredna društva do maksimalnog iznosa KM 300.000,00 te za samostalne poduzetnike/djelatnosti fizičkih lica do maksimalnog iznosa KM 50.000,00. 

Kratkoročna finansiranja
a) Kratkoročna finansiranja za tekuće poslovanje se odobravaju sa minimalnim rokom otplate do 12
(dvanaest) mjeseci u iznosu do 300.000,00 KM.
b) Visina profitne stope je 0,0% (3,9% prije subvencije),
c) Troškovi obrade finansiranja 0%.

Dugoročna finansiranja za trajna obrtna sredstva
a) Dugoročna finansiranja za trajna obrtna sredstva se odobravaju na rok do tri godine (36 mjeseci),
u iznosu do 300.000,00 KM,
b) Visina profitne stope je 0,0% (3,9% prije subvencije),
c) Troškovi obrade finansiranja 0%.

Dugoročna anuitetska finansiranja
a) Dugoročna anuitetska finansiranja za osnovna sredstva i kapitalne investicije se odobravaju na rok
do pet godina (60 mjeseci) u iznosu do 300.000,00 KM,
b) Visina profitne stope je 0,0% (3,9% prije subvencije),
c) Troškovi obrade finansiranja 0%.

Posebni uslovi za isplatu subvencije su uredno izmirivanje svih poreskih obaveza i dospjelih obaveza po finansiranjima, a koji se utvrđuju monitoringom od strane BBI na polugodišnjem nivou.


 

Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:

 • Aktuelni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 90 dana,
 • Statut i odluka o osnivanju preduzeća,
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji od porezne uprave – ID broj,
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost – PDV broj,
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju po djelatnostima,
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima do dana 29.02.2020. godine, ne starije od 30 dana,
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima do dana 29.02.2020. godine (ili na dan 29.02.2020. g.), ne starije od 30 dana,
 • Kopija lične karte i CIPS-a za lica ovlaštena za zastupanje,
 • Izjava o povezanim licima,
 • Saglasnost za provjeru Centralnog registra kredita (CRK),
 • Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva),
 • Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja,
 • Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje,
 • Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu,
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period,
 • Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta i
 • Izjava o primljenim “de minimis” pomoćima i drugim državnim pomoćima (“Službene novine FBiH”, br. 27/18)
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica (obrtnici i samostalne djelatnosti):

 • Uredno popunjen i ovjeren zahtjev za finansiranje,
 • Dokaz o namjenskom korištenju sredstava finansiranja (predračun, faktura, Ugovor o kupoprodaji, potvrda o ostatku duga),
 • Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti,
 • Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje,
 • Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine,
 • Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi),
 • Fotokopija lične karte (LK) – vlasnika samostalne djelatnosti,
 • Fotokopija CIPS potvrde - vlasnika samostalne djelatnosti,
 • Odgovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige), i
 • Izjava o primljenim “de minimis” pomoćima i drugim državnim pomoćima (“Službene novine FBiH”, br. 27/18) 
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za založno pravo:

Potrebna vrijednost založnog prava u odnosu na iznos odobrenog finansiranja utvrđuje se u skladu sa aktima banke i ovisi od visine zahtjeva za finansiranje i sveukupnog boniteta klijenta.

Uobičajene vrste kolaterala koje BBI banka prihvata i potrebna dokumentacija za založno pravo:

 • Založno pravo na nekretnine,
 • Založno pravo na opremu,
 • Mjenice firme,
 • Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta,
 • Ugovor o asignaciji,
 • Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI,
 • Ostalo u dogovoru sa Bankom.
 • Za ponuđeno obezbjeđenje (zalog pokretne i nepokretne imovine) obavezno je dostaviti procjenu sudskog vještaka (procjena nekretnine ne smije biti starija od 6 mjeseci i treba biti izvršena od ovlaštenog sudskog vještaka prihvatljivog za banku), dokument koji dokazuje vlasništvo (ZK izvadak ne stariji od 30 dana) i kopiju katastarskog plana.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na subvencioniranje

Korisnici ostvaruju pravo na subvenciju dokumentovanjem ispunjavanja ugovorenih obaveza na godišnjem nivou, dostavljanjem:

 • Potvrde od Poreske uprave o urednom izmirenju obaveza,
 • Potvrde od Uprave za indirektno oporezivanje o urednom izmirenju obaveza,
 • Izvještaja o namjenskom trošenju sredstava u skladu sa Ugovorom između BBI i Korisnika finansiranja.
 • Obrasca 2001 u cilju kontrole broja zaposlenih.
   

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Općine Ilijaš” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu: BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b. ili putem elektronske pošte: linijaopcinailijas@bbi.ba

Dodatne informacije mogu se dobiti u poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. u Ilijašu ili u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo na području Kantona Sarajevo, na e-mail: linijaopcinailijas@bbi.ba, na brojeve telefona 033/275-507, 033/275-273, 033/275-259, 033/275-641 i 033/275-643 i na web stranici www.bbi.ba.