Linija Općine Vogošća | Bosna Bank International

BBI banka u saradnji sa Općinom Vogošća nudi finansiranja privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima čije se sjedište ili poslovna jedinica nalazi na području Općine Vogošća. Ova linija omogućava privrednicima da u BBI banci dobiju finansiranja po povoljnim uslovima i subvencioniranoj stopi od nula posto.

Pravo učešća

Pravo apliciranja za finansiranje imaju privredni subjekti – pravna i fizička lica koja trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 29/15) koji:
a) imaju sjedište ili poslovnu jedinicu/podružnicu na području Općine Vogošća ili su njihovi vlasnici
stanovnici Općine Vogošća,
b) uredno izmiruju svoje zakonom predviđene obaveze,
c) aktivno posluju i imaju uposlene radnike,
d) posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta,
e) po osnovu tekuće kreditne zaduženosti, a prema podacima iz Centralnog registra kredita (CRK), spadaju u “A” kategoriju (dozvoljena i “B” kategorija, ukoliko ista nije nastala zbog stvarnog kašnjenja klijenta u otplati kreditnih obaveza).

Sredstva se neće odobravati za projekte iz sljedećih oblasti

 • Primarne poljoprivrede,
 • Proizvodnje oružja i vojne opreme,
 • Duhanskih proizvoda i alkoholnih pića,
 • Otvaranje kasina i drugih objekata za igre na sreću,
 • Državne institucije i preduzeća,
 • Neprofitne fondacije, udruženja i organizacije,
 • Sve vrste finansijskih institucija uključujući i banke,
 • Kao i za druge djelatnosti i namjene koje su internim aktima BBI označene kao nedopuštene.


NAMJENA SREDSTAVA

Namjena sredstava je da se pruži finansijska podrška privrednim subjektima za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, finansiranjem obrtnih, trajnih obrtnih sredstava, osnovnih sredstava i investicija (dugoročna finansiranja), kako bi se omogućilo pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veću iskorištenost kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta i novo zapošljavanje i povećanje izvoza, te umanjenje negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom i širenjem virusa COVID-19.
 

Bosna Bank International d.d. Sarajevo i Općina Vogošća potpisali su ugovor o subvencioniranoj liniji za privredne subjekte s područja ove Općine. Riječ je o posebno kreiranoj liniji putem koje će privrednici čije se sjedište ili poslovna jedinica nalaze u Općini Vogošća moći u BBI banci dobiti finansijska sredstva po subvencioniranoj stopi od 0 posto.

Za realizaciju ove Linije finansiranja BBI je obezbjedila sredstva u iznosu 4.700.000,00 KM, a Općina Vogošća će iznosom od 100.000,00 KM subvencionirati dio godišnje profitne marže u visini od 3,9%. Finansiranja za privredna društva do maksimalnog iznosa KM 300.000,00 te za samostalne poduzetnike/djelatnosti fizičkih lica do maksimalnog iznosa KM 50.000,00. Visina finansiranja može biti i iznad KM 300.000,00 ukoliko se radi o ulaganju u infrastrukturne objekte i objekte od posebnog značaja za Općinu Vogošća.

Kratkoročna revolving finansiranja
a) Kratkoročna revolving finansiranja za tekuće poslovanje se odobravaju na rok do 12 (dvanaest) mjeseci u iznosu do 300.000,00 KM.
b) Visina subvencionirane profitne stope je 0,0% (3,9% prije subvencije),
c) Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0% jednokratno od iznosa finansiranja.

Dugoročna finansiranja za trajna obrtna sredstva
a) Dugoročna finansiranja za trajna obrtna sredstva se odobravaju na rok do 3 (tri) godine (36 mjeseci), 
     u iznosu do 300.000.00 KM,
b) Visina subvencionirane profitne stope je 0,0% (3,9% prije subvencije),
c) Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0% od iznosa finansiranja.

Dugoročna anuitetska finansiranja
a) Dugoročna anuitetska finansiranja za osnovna sredstva i kapitalne investicije se odobravaju na rok do 5 (pet) godina (60 mjeseci) u iznosu do 300.000.00 KM,
b) Visina subvencionirane profitne stope je 0,0% (3,9% prije subvencije),
c) Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0% od iznosa finansiranja.
Posebni uslovi za isplatu subvencije su: uredno izmirivanje svih poreskih obaveza i dospjelih obaveza po finansiranjima, a koji se utvrđuju monitoringom od strane BBI na polugodišnjem nivou i uredno servisiranje obaveza po predmetnim finansiranjima (kašnjenje do 30 dana).

Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:

 • Aktuelni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 90 (devedeset) dana,
 • Statut i odluka o osnivanju preduzeća,
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji od porezne uprave – ID broj,
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost – PDV broj,
 • Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja,
 • Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i dopunama,
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju po djelatnostima,
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima do dana 29.02.2020. godine, ne starije od 30 (trideset) dana,
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima do dana 29.02.2020. godine (ili na dan 29.02.2020. godine), ne starije od 30 (trideset) dana,
 • Kopija lične karte i CIPS-a za lica ovlaštena za zastupanje,
 • Izjava o povezanim licima,
 • Saglasnost za provjeru Centralnog registra kredita (CRK),
 • Kraći poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja,
 • Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje,
 • Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu,
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne 2 (dvije) godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period,
 • Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta, i
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica (obrtnici i samostalne djelatnosti):

 • Uredno popunjen i ovjeren zahtjev za finansiranje,
 • Dokaz o namjenskom korištenju sredstava finansiranja (predračun, faktura, Ugovor o kupoprodaji, potvrda o ostatku duga),
 • Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti,
 • Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje,
 • Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje 2 (dvije) godine,
 • Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi),
 • Fotokopija lične karte (LK) - vlasnika samostalne djelatnosti,
 • Fotokopija CIPS potvrde - vlasnika samostalne djelatnosti,
 • Odgovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor) - odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige), i
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za založno pravo:
Potrebna vrijednost založnog prava u odnosu na iznos odobrenog finansiranja utvrđuje se u skladu sa aktima Banke i ovisi od visine zahtjeva za finansiranje i sveukupnog boniteta klijenta.

Uobičajene vrste kolaterala koje BBI banka prihvata i potrebna dokumentacija za založno pravo:

 • Založno pravo na nekretnine,
 • Založno pravo na opremu,
 • Mjenice firme,
 • Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta,
 • Ugovor o asignaciji,
 • Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI,
 • Ostalo u dogovoru sa Bankom.
 • Za ponuđeno obezbjeđenje (zalog pokretne i nepokretne imovine) obavezno je dostaviti procjenu sudskog vještaka (procjena nekretnine ne smije biti starija od 6 (šest) mjeseci i treba biti izvršena od ovlaštenog sudskog vještaka prihvatljivog za banku), dokument koji dokazuje vlasništvo (ZK izvadak, ne stariji od 30 dana) i kopiju katastarskog plana.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na subvencioniranje

 • Korisnici ostvaruju pravo na subvenciju dokumentovanjem ispunjavanja ugovorenih obaveza na godišnjem nivou, dostavljanjem:
 • Potvrde od Poreske uprave o urednom izmirenju obaveza,
 • Potvrde od Uprave za indirektno oporezivanje o urednom izmirenju obaveza,
 • Izvještaja o namjenskom trošenju sredstava u skladu sa Ugovorom između BBI i Korisnika finansiranja,
 • Obrasca 2001 u cilju kontrole broja zaposlenih.
   

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Općina Vogošća“ lično na protokol ili preporučenom poštom na adresu:


BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo
Trg djece Sarajeva b.b.
71000 Sarajevo

ili putem elektronske pošte: linijaopcinavogosca@bbi.ba


Dodatne informacije mogu se dobiti :

 • u poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo u Vogošći (ul. Jošanička do br. 2), ili
 • u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo na području Kantona Sarajevo,
 • na e-mail: linijaopcinavogosca@bbi.ba,
 • na brojeve telefona 033/275-507, 033/275-266, 033/279-132, 033/279-133 i
 • na web stranicama www.bbi.ba i www.vogosca.ba.