Dugoročna finansiranja | Bosna Bank International

Dugoročna finansiranja

Pravnim licima su na raspolaganju različiti oblici dugoročnih finansiranja prilagođeni potrebama vaše kompanije. Uslovi pod kojima banka odobrava plasman zavise od vrste finansijskog aranžmana, boniteta i historije odnosa sa klijentom, dužine roka otplate i kvaliteta ponuđenih instrumenata obezbjeđenja.

Uslovi za dugoročna finansiranja obrtnih sredstava:

Rok otplate od 13 do 84 mjeseca
Uslovi prilagođeni vrsti i namjeni finansiranja
Naknada za obradu zahtjeva 1-2% od iznosa finansiranja

Ostale pogodnosti:

 • Otplata u jednakim mjesečnim, kvartalnim ili polugodišnjim anuitetima
 • Finansiranje obrtnog kapitala do 60 mjeseci, uz mogući grace period do 6 mjeseci
 • Učešće klijenta min. 1% iznosa finansiranja uz instrumente obezbjeđenja
 • Investiciona finansiranja do maksimalno 2,5 miliona EUR
 • Finansiranje investicija sa mogućim učešćem obrtnih sredstava do 40% max. do 120 mjeseci uključujući i grace period do max. 36 mjeseci
 • Finansiranja za različite vrste namjena, uključujući i otkup duga od druge banke

Banka odobrava sljedeće vrste dugoročnih finansiranja prema namjenama:

 • Za stalna sredstva - anuitetska otplata i ratirana otplata
 • Za trajna obrtna sredstva - TOS
 • Projektna finansiranja

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva za odobrenje dugoročnih finansiranja je u nastavku.

 • Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;
 • Rješenje o upisu u Sudski registar sa svim izmjenama i dopunama;
 • Aktuelni izvod iz Sudskog registra ne stariji od 90 dana;
 • Statut i odluka o osnivanju preduzeća;
 • ID broj i PDV broj;
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju po djelatnostima;
 • Uvjerenje nadležne porezne uprave/UIO da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;
 • Kopija lične karte i CIPS za lica ovlaštena za zastupanje;
 • Izjava o povezanim licima;
 • Saglasnost za provjeru Centalnog registra kredita (CRK);
 • Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva);
 • Poslovni plan, projektovani bilansi i tokovi gotovine za period otplate (za projektno finansiranje i kapitalne investicije)
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period;
 • Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta.

Osim navedenih, BBI banka ima pravo tražiti i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima banke.

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.