Kratkoročna finansiranja | Bosna Bank International

Kratkoročna finansiranja obrtnih sredstava

Pravnim licima su na raspolaganju različiti oblici kratkoročnih finansiranja prilagođeni potrebama vaše kompanije. Uslovi pod kojima banka odobrava plasman zavise od vrste finansijskog aranžmana, boniteta i historije odnosa sa klijentom, dužine roka otplate i kvaliteta ponuđenih instrumenata obezbjeđenja.


Uslovi za kratkoročna finansiranja obrtnih sredstava:

Rok do 12 mjeseci uz mjesečni način otplate
Za finansiranje proizvodnje, uvoza i izvoza
 

Ostale pogodnosti:

 • Iznos do 400.000 EUR
 • Korištenje sredstava odjednom ili sukcesivno po potrebi
 • Učešće klijenta min. 1% iznosa finansiranja uz instrumente obezbjeđenja

Banka odobrava sljedeće vrste kratkoročnih finansiranja:

 • Revolving - korištenje i povrat sredstava po potrebi klijenta tokom trajanja revolvinga
 • Overdraft (prekoračenje) - do 30% prosječnog prometa u posljednja 3 mjeseca uz jednokratni povrat po dospijeću
 • Anuitetska otplata - mjesečni, kvartalni, polugodišnji anuiteti
 • Ratirana otplata
 • Jednokratno dospijeće (Bullet) - korištenje sredstava uz dospijeće na kraju perioda

Odobreno prekoračenje klijenti mogu koristiti za plaćanje roba ili usluga putem virmanskog naloga za plaćanje ili za podizanje gotovine na šalterima banke. Proizvod je zasnovan na principu Kard Hasan (bez profitne marže).

Maksimalan iznos prekoračenja je do 30% prosječnog prometa u posljednja tri mjeseca ostvarenog preko računa BBI. Na dan dospjeća, klijent mora pokriti dugovni saldo na transakcijskom računu. 

Kao kolateral može služiti hipoteka na nekretnine, zalog na imovinu, mjenice ili žiranti.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva za odobrenje kratkoročnih finansiranja je u nastavku.

 • Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;
 • Rješenje o upisu u Sudski registar sa svim izmjenama i dopunama;
 • Aktuelni izvod iz Sudskog registra ne stariji od 90 dana;
 • Statut i odluka o osnivanju preduzeća;
 • ID broj i PDV broj;
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju po djelatnostima;
 • Uvjerenje nadležne porezne uprave/UIO da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;
 • Kopija lične karte i CIPS za lica ovlaštena za zastupanje;
 • Izjava o povezanim licima;
 • Saglasnost za provjeru Centalnog registra kredita (CRK);
 • Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva);
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period;
 • Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta.

Osim navedenih, BBI banka ima pravo tražiti i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima banke.

Za manje od 1 minute aplicirajte online!