Linija Grada Zenica | Bosna Bank International

BBI banka u saradnji sa Gradom Zenica nudi finansiranja privrednim subjektima čije se sjedište nalazi na području Grada Zenica. 

Pravo učešća imaju:

Subjekti male privrede - fizička i pravna lica koja trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka, odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede ("Službeni glasnik Zeničko-dobojskog Kantona", broj:19/11) koji:

 • imaju sjedište na području Grada Zenica;
 • uredno izmiruju svoje zakonom predviđene obaveze;
 • aktivno posluju i imaju uposlene radnike
 • posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta
 • po osnovu tekuće kreditne zaduženosti, a prema podacima po Tekućoj IFRS klasifikaciji S1 (IFRS-International Financial Reporting Standards).

Sredstva se neće odobravati za projekte iz sljedećih oblasti:

 • Proizvodnje oružja i vojne opreme,
 • Ugostiteljske djelatnosti,
 • Proizvodnje duhanskih proizvoda i alkoholnih pića,
 • Otvaranje kasina i drugih objekata za igre na sreću,
 • Državne institucije i preduzeća,
 • Neprofitne fondacije, udruženja i organizacije,
 • Sve vrste finansijskih institucija uključujući i banke.
 • Kao i za druge djelatnosti i namjene koje su internim aktima BBI označene kao nedopuštene.

Javni poziv možete pogledati ovdje.

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Grada Zenica” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL, Filijala Zenica, ugao Ulica Islambegovića put i Maršala Tita, 72.000 Zenica ili putem elektronske pošte: linijazenica@bbi.ba.

Dodatne informacije mogu se dobiti u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d., na e-mail: linijazenica@bbi.ba. i telefone 032 209-592032 209-598.


Rok za podnošenje zahtjeva za finansiranje prema uslovima Javnog poziva traje do 31.12.2020.godine, odnosno do utroška predviđene subvencije.

Linija finansiranja ima za cilj pružiti finansijsku podršku subjektima male privrede za produktivnije poslovanje i i rast privrednih aktivnosti, finansiranjem obrtnih i trajnih obrtnih sredstava, osnovnih sredstava i investicija (dugoročna finansiranja), kako bi se omogućilo pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veće iskorištenje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta i novo zapošljavanje i povećanje izvoza.

Za realizaciju ove Linije finansiranja BBI je obezbijedila sredstva u iznosu od 15.050.000,00 KM, dok će Grad Zenica u Budžetu za 2020. godinu za subvenciju dijela profitne marže obezbjediti iznos od 100.000,00 KM.
Maksimalan iznos pojedinačnog finansiranja je 400.000,00 KM.

Osnovni kriteriji za odabir korisnika linije finansiranja su:

 • Vrsta djelatnosti (proizvodna, uslužna i proizvodno-uslužna);
 • Namjena utroška sredstava;
 • Proizvodi i usluge kojima se ostvaruje veća dodatna vrijednost;
 • Izvori-način finansiranja projekata;
 • Orijentisanost ka izvozu i
 • Formalno-pravno uredna dokumenta za obezbijeđenje finansiranja.

 

Kratkoročna revolving finansiranja

R. br. Period korištenja finansiranja Profitna stopa Naknada za obradu zahtjeva
1.   1 mjesec 0,55% 0,75%
2.   2 mjeseca 0,75% 0,75%
3.   3 mjeseci 1,45% 0,75%
4.   6 mjeseci 1,95% 0,75%
5.   9 mjeseci 2,45% 0,75%
6. 12 mjeseci 2,95% 0,75%

 

 

 

 


 

 

 • Kratkoročna revolving finansiranja za tekuće poslovanje se odobravaju na rok do 12 (dvanaest) mjeseci.
 • Posebni uslovi za isplatu subvencije su: namjensko korištenje sredstava, uredno izmirenje obaveza po finansiranju i poreskih obaveza.
 • Grad se obavezuje da izvrši regresiranje i subvencioniranje profitne marže do 3,00% za Korisnike sredstava koji ispoštuju posebne uslove za isplatu subvencije.

 

Dugoročna anuitetska finansiranja za trajna obrtna sredstva i stalna sredstva

R. br. Period korištenja finansiranja Profitna stopa Naknada za obradu zatjeva
7. 18 mjeseci 3,455 % 0,95 %
8. 24 mjeseci 3,75 % 0,95 %
9. 36 mjeseci 3,95 % 0,95 %
10 48 mjeseci 4,45 % 0,95 %

 

 

 

 

 • Dugoročna finansiranja za trajna obrtna sredstva, opremu i investicije se odobravaju na rok do četiri
  godine (48 mjeseci).
 • Posebni uslovi za isplatu subvencije su: namjensko korištenje sredstava, uredno izmirenje obaveza po finansiranju i poreskih obaveza.
 • Grad se obavezuje da izvrši regresiranje i subvencioniranje profitne marže do 3,00% za Korisnike sredstava koji ispoštuju posebne uslove za isplatu subvencije.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja iz linije Grada Zenica je u nastavku. Osim navedenih, BBI banka ima pravo tražiti i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima banke.

Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:

 • Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;
 • Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i dopunama;
 • Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana;
 • Statut i odluka o osnivanju preduzeća;
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji od porezne uprave – ID broj;
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost – PDV broj
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistku o razvrstavanju po djelatnostima;
 • Uvjerenje nadležne porezne uprave/UIO da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;
 • Uvjerenja Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima ne starije od 30 dana.
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima ne starije od 30 dana
 • Obrazac 2001 – Specifikacija uz isplate plaća
 • Kopija lične karte i CIPS za lica ovlaštenja za zastupanje;
 • Izjava o povezanim licima;
 • Saglasnost za provjeru Centalnog registra kredita (CRK);
 • Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva);
 • Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja za dugoročna finansiranja;
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period
 • Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) prema poslovnoj politici Banke i bonitetu komitenta; i
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica (obrtnici i samostalne djelatnosti):

 • Uredno popunjen i ovjeren zahtjev za finansiranje
 • Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti
 • Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje
 • Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine
 • Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi)
 • Fotokopija LK – vlasnika samostalne djelatnosti
 • Fotokopija CIPS potvrde - vlasnika samostalne djelatnosti
 • Odogovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - može biti ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige)
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke

Potrebna dokumentacija za založno pravo:

Potrebna vrijednost založnog prava u odnosu na iznos odobrenog finansiranja utvrđuje se u skladu sa aktima Banke i ovisi od visine zahtjeva za finansiranje i sveukupnog boniteta klijenta.

Potrebna vrijednost založnog prava u odnosu na iznos odobrenog finansiranja utvrđuje se u skladu sa aktima Banke i ovisi od visine zahtjeva za finansiranje i sveukupnog boniteta klijenta. Uobičajne vrste kolaterala koje BBI banka prihvata su:

 • Založno pravo na nekretnine;
 • Založno pravo na opremu;
 • Mjenice firme;
 • Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta;
 • Ugovor o asignaciji;
 • Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI;
 • Ostalo u dogovoru sa Bankom.
   

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na subvencioniranje

Korisnici ostvaruju pravo na subvenciju dokumentovanjem ispunjavanja ugovorenih obaveza kvartalno, dostavljanjem:

 • Zahtjeva za isplatu subvencije,
 • Potvrde od Poreske uprave o urednom izmirenju obaveza ne starije od 30 dana,
 • Potvrde Uprave za indirektno oporezivanje o urednom izmirenju obaveza ne starije od 30 dana
 • Izvještaj o namjenskom korištenju sredstava - prema formularu koji je sastavni dio Ugovora o finansiranju, samo za prvi monitoring

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Grada Zenica” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL, Filijala Zenica, ugao Ulica Islambegovića put i Maršala Tita, 72.000 Zenica ili putem elektronske pošte: linijazenica@bbi.ba.

Dodatne informacije mogu se dobiti u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d., na e-mail: linijazenica@bbi.ba. i telefone 032 209-592032 209-598.


Rok za podnošenje zahtjeva za finansiranje prema uslovima Javnog poziva traje do 31.12.2020.godine, odnosno do utroška predviđene subvencije.

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/uslugu



Molimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.



Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.