Linija Kantona Sarajevo | Bosna Bank International

Riječ je o finansijskoj liniji koja će privrednicima omogućiti da u BBI banci, uz subvenciju Kantona Sarajevo, dobiju finansiranja po stopi od nula posto. Za realizaciju ove Linije finansiranja BBI je obezbijedila sredstva u iznosu od 42.500.000,00 KM, a Kanton Sarajevo -  Ministarstvo privrede iznos od 1.640.000,00 KM kojim će subvencionirati dio godišnje profitne marže u visini 2,64 p.p. (procentna poena) po svakom pojedinačnom finansiranju za sve Korisnike sredstava koji ispoštuju uslove definisane u  Javnom pozivu.

Javni poziv subjektima male privrede za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja u PDF formatu možete preuzeti na linku ovdje.

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Kantona Sarajevo” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu: BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b., 71000 Sarajevo ili putem elektronske pošte: linijakantonasarajevo@bbi.ba

Dodatne informacije prije samog podnošenja zahtjeva u toku javnog poziva mogu se dobiti pozivom na telefone: 033 275-259, 033 275-507; 033 275 289; i na e-mail: linijakantonasarajevo@bbi.ba

Sredstava iz ove Linije finansiranja trebaju omogućiti pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veće iskorištenje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata male privrede, prevazilaženje negativnih učinaka ekonomske krize izazvane pandemijom COVID-19, novo upošljavanje i povećanje izvoza.

Linija finansiranja ima za cilj da pruži finansijsku podršku subjektima male privrede za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, finansiranja za obrtna, trajna obrtna sredstva, osnovna sredstva i investicije (dugoročna finansiranja).

Osnovni kriteriji za odabir korisnika linije finansiranja su:
 • vrsta djelatnosti (proizvodna, uslužna i proizvodno-uslužna);
 • namjena utroška sredstava;
 • broj uposlenih;
 • povećanje broja zaposlenih;
 • proizvodi i usluge kojima se ostvaruje veća dodatna vrijednost;
 • izvori-način finansiranja projekata;
 • orijentisanost ka izvozu i
 • formalno - pravno uredna dokumenta za obezbjeđenje kredita.
Informacije o ročnosti, namjeni, iznosima i visini subvencije
 • Dugoročna anuitetska finansiranja za osnovna sredstva, kapitalne investicije i trajna obrtna sredstva se odobravaju na rok do sedam godina (84 mjeseca) u iznosu do 1,000,000.00 KM;
 • Visina subvencirane kamatne stope (profitne stope) je 0% (2,64% prije subvencije) za Korisnike sredstava.
 • Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,00 KM.
 • Grace period je osam mjeseci (u zavisnosti od potreba i zahtjeva Korisnika sredstava);
 • Najmanje 20% iznosa odobrenih kreditnih sredstava plasiraju za nabavke mašina, opreme, tehnologije, rezervnih dijelova, a maksimalno 80% iznosa kreditnih sredstava za održavanje likvidnosti, dugoročno finansiranje obrtnih sredstava koja se konstantno upotrebljavaju u poslovnom ciklusu i/ili za dugoročno finansiranje obrtnih sredstava potrebnih u proizvodnji i/ili za dugoročno poboljšanje ostalih poslovnih aktivnosti;
 • Ukoliko korisnik finansiranja dokumentuje da je u zadnjih 12 mjeseci odobrena kreditna sredstva kod ove ili druge banke utrošio u za nabavke mašina, opreme, tehnologije, rezervnih dijelova, te ukoliko se radi o posebno opravdanim i specifičnim slučajevima, a koji će se pojedinačno i dokumentovano razmotriti, usaglasiti i odobriti sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo, postoji mogućnost izuzetka od strukture omjera ulaganja, uz uvjet da se u konačnom plasmanu sredstava po ovoj kreditnoj liniji (liniji finansiranja) ne naruši ugovoreni omjer finansiranja u stalna sredstva/kapitalne investicije i obrtna sredstva;
 • Poseban uslov za isplatu subvencije je uredno izmirivanje svih obaveza za poreze i doprinose i dospjelih obaveza po finansiranjima koje je u nadležnosti Banke i
 • Subvencije se obračunavaju i isplaćuju kvartalno, na bazi prethodno urađenog monitoringa.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja iz linije Kantona Sarajevo je u nastavku. Osim navedenih, BBI banka ima pravo tražiti i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima banke.

Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:
 • Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;
 • Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i dopunama;
 • Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana;
 • Statut i odluka o osnivanju preduzeća;
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji od porezne uprave – ID broj;
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost – PDV broj
 • Obavještenje nadležne Službe za statistiku o razvrstavanju pravnog lica prema KD 2010 djelatnosti;;
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima, ne starije od 30 dana;
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana
 • Specifikacija uz isplatu plata – Obrazac 2001;
 • Kopija lične karte i CIPS-a za lica ovlaštena za zastupanje;
 • Izjava o povezanim licima;
 • Saglasnost za provjeru Centralnog registra kredita (CRK);
 • Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva);
 • Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja;
 • Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje;
 • Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu;
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period;
 • Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta; i
 • Po zahtjevu Banke i ostale dokumente u skladu sa internim aktima Banke.
Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica (obrtnici i samostalne djelatnosti):
 • Uredno popunjen i ovjeren zahtjev za finansiranje;
 • Dokaz o namjenskom korištenju sredstva finansiranja (predračun, faktura, Ugovor o kupoprodaji, potvrda o ostatku duga);
 • Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti;
 • Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje;
 • Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine;
 • Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi);
 • Obavještenje nadležne Službe za statistiku o razvrstavanju obrta prema KD 2010 djelatnosti;
 • Fotokopija LK – vlasnika samostalne djelatnosti;
 • Fotokopija CIPS potvrde - vlasnika samostalne djelatnosti;
 • Specifikacija uz isplatu plata – Obrazac 2001 i 2002;
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima, ne starije od 30 dana;
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana (ukoliko je djelatnost u PDV sistemu);
 • Odgovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige) i
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.
Potrebna dokumentacija za založno pravo:

Za ponuđeno obezbjeđenje (zalog pokretne i nepokretne imovine) obavezno je dostaviti procjenu sudskog vještaka (procjena nekretnine ne smije biti starija od 6 mjeseci i treba biti izvršena od ovlaštenog sudskog vještaka prihvatljivog za banku), dokument koji dokazuje vlasništvo (ZK izvadak ne stariji od 30 dana) i kopiju katastarskog plana.

Potrebna vrijednost založnog prava u odnosu na iznos odobrenog finansiranja utvrđuje se u skladu sa aktima banke i ovisi od visine zahtjeva za finansiranje i sveukpnog boniteta klijenta. Uobičajene vrste kolaterala koje BBI banka prihvata su:

 • Založno pravo na nekretnine;
 • Založno pravo na opremu;
 • Mjenice firme;
 • Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta;
 • Ugovor o asignaciji;
 • Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI;
 • Ostalo u dogovoru sa Bankom

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Kantona Sarajevo” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu: BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b., 71000 Sarajevo ili putem elektronske pošte: linijakantonasarajevo@bbi.ba

Dodatne informacije prije samog podnošenja zahtjeva u toku javnog poziva mogu se dobiti pozivom na telefone: 033 275-259, 033 275-507; 033 275 289; i na e-mail: linijakantonasarajevo@bbi.ba

 

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.