Linija Općine Novi Grad - Start-up | Bosna Bank International

BBI banka u saradnji sa Općinom Novi Grad Sarajevo nudi finansiranja za podsticaj startup kompanijama čije se sjedište ili poslovna jedinica nalazi na području Općine Novi Grad. Ova linija omogućava privrednicima da u BBI banci dobiju finansiranja po povoljnim uslovima i subvencioniranoj stopi od 0.5 posto.

Pravo učešća imaju potencijalni korisnici koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • samostalni poduzetnici registrovani u nadležnoj Općini (obrti i srodne djelatnosti, trgovine i ugostitelji) i/ili
 • privredna društva registrovana na nivou Suda (d.o.o., d.d. i dr), a u skladu s važećim zakonskim propisima,
 • koji imaju sjedište na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo i/ili
 • fizička lica koja imaju prebivalište na teritoriji Općine Novi Grad Sarajevo, koja su u procesu registracije firme, uz dostavljanje referentnog biznis plana, za koji Banka i Općina ocijene da je prihvatljiv u smislu tržišne održivosti proizvoda/usluge.

Finansiranje se neće odobravati za projekte iz sljedećih oblasti:

 • finansiranje državnih institucija, neprofitnih fondacija, udruženja i organizacija, sve vrste finansijskih institucija uključujući i banke,
 • proizvodnja ili izvoz duhanskih proizvoda i alkoholnih pića,
 • otvaranje kasina i drugih objekata za igre na sreću,
 • druge djelatnosti i namjene koje su internim aktima BBI označene kao nedopuštene.

Javni poziv možete pogledati ovdje.


Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Općine Novi Grad Sarajevo” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b., 71.000 Sarajevo ili putem elektronske pošte: linijanovigradsarajevo@bbi.ba 

Dodatne informacije mogu se dobiti u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, te pozivom na 033/275-289, 275-507, 257–709, 257-710, 275-511; fax: 033 203-122.

Za realizaciju ove Linije finansiranja BBI je obezbjedila sredstva u iznosu od 750.000,00 KM, a Općina Novi Grad će iznosom od 50.000,00 KM subvencionirati dio godišnje profitne marže u visini od 4%. Profitna marža za korisnike finansiranja nakon subvencije od strane Općine iznosi 0.5%.

Finansiranja se dijele u dvije kategorije:

 • Za potrebe troškova tekućeg poslovanja Banka će odobravati kratkoročna i dugoročna finansiranja na rok do 3 godine (36 mjeseci). Iznosi finansiranja od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM. Mogu se koristiti sve vrste prozvoda koje nudi Banka.
 • Za potrebe nabavke opreme, mašina, uređenja prostora i sl. Banka će odobravati dugoročna finansiranja na rok do 5 godina (60 mjeseci) uz mogućnost odobrenja grace perioda do 9 mjeseci. Iznosi finansiranja od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM. Mogu se koristiti sve vrste proizvoda koje Banka nudi

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja iz linije Općine Novi Grad je u nastavku.

Potrebna dokumentacija za apliciranje samostalnih poduzetnika (obrtnici i samostalne djelatnosti):

 • Uredno popunjen i ovjeren zahtjev za finansiranje
 • Dokument o namjeri korištenja sredstava finansiranja (predračun, faktura, Ugovor o kupoprodaji, potvrda o ostatku duga);
 • Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti;
 • Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje;
 • Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine;
 • Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi);
 • Fotokopija LK vlasnika samostalne djelatnosti;
 • Fotokopija CIPS potvrde vlasnika samostalne djelatnosti;
 • Odgovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige); 
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:

 • Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;
 • Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i dopunama;
 • Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana;
 • Statut i odluka o osnivanju preduzeća;
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji od porezne uprave – ID broj;
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost – PDV broj;
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistku o razvrstavanju po djelatnostima;
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima, ne starije od 30 dana;
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana; 
 • Obrasce 2001 i 2001 A – Specifikacije uz isplatu plaća i/ili Obrazac 2002 –Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika,;
 • Kopija lične karte i CIPS-a za lica ovlaštena za zastupanje;
 • Izjava o povezanim licima;
 • Saglasnost za provjeru Centralnog registra kredita (CRK);
 • Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva);
 • Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja;
 • Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje;
 • Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu;
 • Bilans stanja i uspjeha, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period;
 • Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta  i
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za založno pravo:

Za ponuđeno obezbjeđenje (zalog pokretne i nepokretne imovine) obavezno je dostaviti procjenu sudskog vještaka (procjena nekretnine ne smije biti starija od 6 mjeseci i treba biti izvršena od ovlaštenog sudskog vještaka prihvatljivog za banku), dokument koji dokazuje vlasništvo (ZK izvadak ne stariji od 30 dana) i kopiju katastarskog plana.

Potrebna vrijednost založnog prava u odnosu na iznos odobrenog finansiranja utvrđuje se u skladu sa aktima banke i ovisi od visine zahtjeva za finansiranje i sveukupnog boniteta klijenta. Uobičajene vrste kolaterala koje BBI Banka prihvata su:

 • Založno pravo na nekretnine;
 • Založno pravo na opremu;
 • Mjenice firme;
 • Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta;
 • Ugovor o asignaciji;
 • Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI;
 • Ostalo u dogovoru sa Bankom

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Općine Novi Grad Sarajevo” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b., 71.000 Sarajevo ili putem elektronske pošte: linijanovigradsarajevo@bbi.ba 

Dodatne informacije mogu se dobiti u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, te pozivom na 033/275-289, 275-507, 257–709, 257-710, 275-511; fax: 033 203-122.