Linija Zeničko-dobojskog kantona | Bosna Bank International

Riječ je o finansijskoj liniji koja će privrednim subjektima i samostalnim preduzetnicima koji posluju na području Zeničko-dobojskog kantona omogućiti, po prvi put, da u BBI banci realizuju finansiranja po stopi od  nula posto uz minimalne troškove obrade u visini od 0,25 %. Pod privrednim subjektima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, podrazumijevaju se pravna i fizička lica sa sjedištem na području Zeničko-dobojskog kantona, koja su u većinskom privatnom vlasništvu, te registrovana kod nadležnog organa u skladu sa pozitivnim propisima, bez obzira na oblik organizovanja, a kako je to regulisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona “,broj:07/16,7/20) i uslovima koji su definisani od nadležnog Ministarstva.

Za realizaciju ove Linije finansiranja BBI je obezbjedila sredstva u iznosu od 8.800.000,00 KM, a Ministarstvo privrede/gospodarstva će iznosom od 300.000,00 KM subvencionirati ukupnu profitnu maržu u visini od 2,3 %.

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom "Zahtjev za finansiranje iz linije Zeničko-dobojskog kantona" lično ili preporučenom poštom, na adrese poslovnih jedinica BBI banke

 • Podružnica Zenica, Islambegovića put, Zenica 72.000, telefon: 032/ 209-592
 • Podružnica Visoko, Alije Izetbegovića 39, Visoko 71.300, telefon: 032/ 731- 303
 • Podružnica Kakanj, Alije Izetbegovića 123, Kakanj 72.240,telefon: 032/ 771-735
 • Podružnica Tešanj, Maršala Tita 9, Tešanj 74.260, telefon: 032/ 656-770
 • ili putem elektronske pošte: linijazedokantona@bbi.ba 
Javni poziv privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja u PDF formatu možete preuzeti na linku ovdje.

Namjena finansijske linije je da se pruži finansijska podrška za održavanje likvidnosti, nabavku stalnih i obrtnih sredstva i poboljšanje ostalih poslovnih aktivnosti, očuvanje postojećeg broja zaposlenika i nova zapošljavanja i investicije.

KO IMA PRAVO UČEŠĆA 

 • subjekti male privrede-fizičkai pravna lica koja trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je to propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona ", broj: 07/16,7/20);
 • imaju sjedište na području Zeničko-dobojskog kantona 
 • po osnovu tekuće kreditne zaduženosti su klasifikovani u Stage 1 
 • posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta;na osnovu obavještenja Službe za statistiku o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti KD BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10) imaju registrovanu i aktivno obavljaju osnovnu djelatnost unutar sljedećih područja djelatnosti, i to:

C - Prerađivačka industrija osim oblasti 12-Proizvodnja duhanskih proizvoda i oblasti 19 -  Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda)
I - Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane( hotelijerstvo i ugostiteljstvo )
J - Informacije i komunikacije dozvoljene šifre djelatnosti su: 62.01, 62.02, 62.03, 62.09 i 63.11; 
N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti dozvoljene šifre djelatnosti su: (79.11,79.12 i 79.90);
S - Ostale uslužne djelatnosti( osim oblasti 94 - Djelatnost članskih organizacija )

OSNOVNIU KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA 

 • vrsta djelatnosti (proizvodna, uslužna i proizvodno-uslužna);
 • namjena utroška sredstava;
 • broj uposlenih;
 • povećanje broja zaposlenih;
 • proizvodi i usluge kojima se ostvaruje veća dodatna vrijednost;
 • izvori-način finansiranja projekata;
 • orijentisanost ka izvozu i
 • formalno - pravno uredna dokumenta za obezbjeđenje kredita
 • kvalifikovanost privrednog subjekta od strane Ministarstva

KOME SE NEĆE ODOBRAVATI SREDSTVA LINIJE 

 • Sredstva Budžeta  Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu namijenjena korisnicima se ne mogu  koristiti kao poticajna za sljedeće djelatnosti: proizvodnja oružja i vojne opreme, proizvodnja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarnu poljoprivredu izuzev prerađivačke djelatnosti, otvaranje kasina i igara na sreću i zabavnih igara, niti za nabavku opreme i sredstava za rad kasina, igara na sreću i zabavnih igara.
 • Sredstvima Budžeta Zeničko-dobojskog kantona ne mogu se finansirati državne institucije, javna preduzeća, neprofitne fondacije, udruženja i organizacije, kao ni sve vrste finansijskih institucija uključujući i druge banke.  
 • Pravo učešća za korištenje sredstava finansiranja Banke i sredstava subvencionirane profitne marže Ministarstva, nemaju privredni subjekti koji u momentu podnošenja zahtjeva za finansiranje nisu izmirili obaveze po osnovu indirektnih poreza, direktnih poreza i obaveza po osnovu doprinosa za penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, kao i pravna lica nad kojima je u momentu podnošenja zahtjeva za kredit pokrenut stečajni postupak ili likvidacija.-    
 • Pravo na dodjelu poticajnih sredstava finansiranja uz subvencioniranje profitne marže ne mogu ostvariti subjekti male privrede kojima je, za istu investiciju i iste prihvatljive troškove (ukupno ili djelomično) odobrena subvencija po osnovu javnih poziva Ministarstva za privredu objavljenih u 2021. godini. -    
 • Pravo na dodjelu poticajnih sredstava finansiranja uz subvencioniranje profitne marže ne mogu ostvariti subjekti male privrede koji nisu opravdali dobijena poticajna sredstva Ministarstva za privredu iz 2019. i 2020. godine. 

IZNOSI FINANSIRANJA, ROKOVI I OSTALI USLOVI

 • Odobreni kredit (finansiranje) po jednom Korisniku sredstava ograničava se iznosom do 500.000,00 KM, sa maksimalnim rokom otplate u zavisnosti od vrste i visine zahtjeva do 60 mjeseci, a koji  uključuje ugovoreni grace period.
 • Maksimalno  grace period do 12 mjeseci, u zavisnosti od zahtjeva korisnika 
 • Visina godišnje profitne marže (kamatne stope) koja će se subvencionirati iznosi 2,3 % (0 nakon subvencije )
 • Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,25 %  
 • Posebni uslovi za isplatu subvencije su:uredno izmirivanje svih obaveza za poreze i doprinose i dospjelih obaveza po finansiranjima koje je u nadležnosti Banke i zadržavanje broja zaposlenih /odnosno nova zapošljavanja ako je to navedeno u Zahtjevu.
 • Subvencije se obračunavaju i isplaćuju kvartalno, na bazi prethodno urađenog monitoringa.

Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:

 • Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;
 • Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i dopunama;
 • Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana;
 • Statut i odluka o osnivanju preduzeća;
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji od porezne uprave – ID broj;
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost – PDV broj
 • Obavještenje nadležne Službe za statistiku o razvrstavanju pravnog lica prema KD 2010 djelatnosti;
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje kredita;
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana
 • Specifikacija uz isplatu plata – Obrazac 2001;
 • Kopija lične karte i CIPS-a za lica ovlaštena za zastupanje;
 • Izjava o povezanim licima;
 • Uvjerenje nadležnog suda da protiv Korisnika kredita nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 • Izjava kojom se povrđuje da osnivač/vlasnik i odgovorna osoba nisu pravosnažno osuđivane za kaznena djela prevare u privrednom poslovanju, davanje i primanje dara, te druga kaznena djela povezana sa korupcijom;
 • Saglasnost za provjeru Centralnog registra kredita (CRK);
 • Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva);
 • Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja;
 • Dokaz o namjenskom korištenju sredstva finansiranja 
 • Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje;
 • Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu;
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period;
 • Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta; i
 • Po zahtjevu Banke i ostale dokumente u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica (obrtnici i samostalne djelatnosti):

 • Uredno popunjen i ovjeren zahtjev Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja; 
 • Dokaz o namjenskom korištenju sredstva finansiranja (predračun, faktura, Ugovor o kupoprodaji,);
 • Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti;
 • Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje;
 • Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine;
 • Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi);
 • Obavještenje nadležne Službe za statistiku o razvrstavanju obrta prema KD 2010 djelatnosti;
 • Fotokopija LK – vlasnika samostalne djelatnosti; 
 • Fotokopija CIPS potvrde - vlasnika samostalne djelatnosti;
 • Specifikacija uz isplatu plata – Obrazac 2001 i 2002;
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima, ne starije od 30 dana;
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana (ukoliko je djelatnost u PDV sistemu);
 • Odgovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige) i
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za založno pravo:
Korisnici sredstava obavezni su osigurati određenu/propisanu vrstu kolaterala kao obezbjeđenje kreditiranja (finansiranje) u ovoj kreditnoj liniji (liniji finansiranja). Vrsta kolaterala će zavisiti od kreditne sposobnosti Korisnika sredstava, iznosa kreditiranja (finansiranja) i drugih parmetara određenih od strane BBI. 

Uobičajene vrste kolaterala koje BBI Banka prihvata su: 

 • Založno pravo na nekretnine;
 • Založno pravo na opremu;
 • Mjenice firme;
 • Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta;
 • Ugovor o asignaciji;
 • Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI;
 • Ostalo u dogovoru sa Bankom

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJU 

Korisnici finansiranja ostvaruju pravo na povrat subvencije urednim servisiranjem obaveza prema banci te podnošenjem zahtjeva za isplatu zajedno sa dokumentovanjem ispunjavanja ugovorenih obaveza :

 • Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava u skladu sa Ugovorom izmedju BBI Banke i Korisnika /Izvještaj o implementaciji dodijeljenih sredstava sa dokazima o namjenskom utrošku minimalno 20%iznosa odobrenih kreditnih sredstava plasiarju za kupovinu mašina , opreme ,rezervnih djelova, a maksimalno 80%iznosa kreditnih sredstava za održavanje tekuće likvidnosti  /Sačinjava korisnik prilikom prvog kvartalnog monitoringa 
 • Potvrde od Poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje o urednom izmirenju obaveza
 • Obrasca 2001 u cilju kontrole broja zaposlenika

KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE ODABIR KORISNIKA LINIJE FINANSIRANJA4. 

Osnovni kriteriji za odabir korisnika linije finansiranja su:

 • vrsta djelatnosti (proizvodna, uslužna i proizvodno-uslužna);
 • namjena utroška sredstava;
 • broj uposlenih;
 • povećanje broja zaposlenih;
 • proizvodi i usluge kojima se ostvaruje veća dodatna vrijednost;
 • izvori-način finansiranja projekata;
 • orijentisanost ka izvozu i
 • formalno - pravno uredna dokumenta za obezbjeđenje kredita
 • kvalifikovanost privrednog subjekta od strane Ministarstva
 • Posebni uslovi za isplatu subvencije su:uredno izmirivanje svih obaveza za poreze i doprinose i dospjelih obaveza po finansiranjima koje je u nadležnosti Banke i zadržavanje broja zaposlenih /odnosno nova zapošljavanja ako je to navedeno u Zahtjevu.

Subvencije se obračunavaju i isplaćuju kvartalno, na bazi prethodno urađenog monitoringa.

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom "Zahtjev za finansiranje iz linije Zeničko-dobojskog kantona" lično  ili preporučenom poštom, na adrese poslovnih jedinica BBI Banke:

Podružnica Zenica, Islambegovića put, Zenica 72.000,  telefon: 032 209-592

Podružnica Visoko,  Alije Izetbegovića 39, Visoko 71.300, telefon: 032 731- 303

Podružnica Kakanj,  Alije Izetbegovića 123, Kakanj 72.240, telefon: 032 771 735

Podružnica Tešanj, Maršala Tita 9, Tešanj 74.260, telefon: 032 656-770

ili putem elektronske pošte: linijazedokantona@bbi.ba

Dodatne informacije prije samog podnošenja zahtjeva u toku javnog poziva mogu se dobiti pozivom na  telefone:

032 209-592; 032 731 303;  032 771 735; 032 656-770 ili e-mail: linijazedokantona@bbi.ba
 

Za manje od 1 minute aplicirajte online!