Uprava | Bosna Bank International

Uprava

Alek Bakalović

Predsjednik Uprave

Jasmina Dobrača

Član Uprave

Nedžad Gušić

Član Uprave

Azra Hadžiomeragić

Član Uprave

Više rukovodstvo

Salih Purišević

Sekretar Banke

Elma Spahović

Glavni interni revizor

Elma Agić Šabeta

Direktorica Sektora za kontrolu rizika

Senaid Topuz

Rukovodilac odjeljenja za usklađenost poslovanja

Mirsada Čengić

Direktorica Sektora sredstava i finansijskih institucija

Muhiba Muratović

Direktorica Sektora za operacije

Nedžad Džananović

Direktor Sektora za informacione tehnologije

Indira Karamustafić

Direktorica Sektora za odobravanje kreditnog rizika

Edin Buljina

Direktor Segmenta Retail prodaja

Nezir Karaibrahimović

Direktor Sektora za pravne poslove

Dino Ibrahimović

Direktor Sektora za naplatu i upravljanje nekvalitetnom aktivom

Amra Babić

Direktorica Marketinga i komunikacija

Sanela Mrgan-Balić

Direktorica Sektora za HR